sadsad x
asdasd

Aydınlatma Metni

TUNGSTEN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

www.hpstore.com.tr

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenecek olup, kanuna uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve bu aydınlatma metni kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.hpstore.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;

Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Müşteri           : Veri sorumlusuna ait www.hpstore.com.tr isimli internet sitesinden mal veya hizmet alan kişiyi,

Veri Aktarımı: Kişisel verilerin belirli bir amaç için, kanuna uygun ve ölçülülük esasıyla 3. Kişilere aktarılmasını,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimizi,

Veri İşleyen    : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Verileriniz : Ad- soyad- Tc kimlik numarası, vergi numarası, imza
 • İletişim Verileriniz : Telefon numarası, e posta adresi, posta ( teslimat) adresi.
 • Finans Verileriniz : Banka/Kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri.
 • Müşteri Verileriniz :Sipariş ve satın alma bilgileri, faturalarınız, teknik servis hizmeti kayıtlarınız, kullanıcı bilginiz, teslimat bilgileriniz, talep ve şikayet bilgileriniz, seri numarası gibi satın alınan ürünlere ilişkin bilgiler, sipariş numarası ve detayları gibi satışa ilişkin işlem verileri, katılımınız varsa ilgili kampanyalara ilişkin veriler, alışveriş geçmişi bilgileri ve pazarlama verileri
 • Hukuki İşlem Verisi : adli makamlarla yazışmalardaki bilgileri, ilgili kişi başvurusu, dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgiler.
 • İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgisi, kullanıcı adı bilgileri, şifre parola bilgisi.
 • Web Sitesi Tarama Verileri: İnternet sitelerine ziyaretleriniz  sırasında toplanan  google ve facebook üzerinden sağlanan verileriniz ve bu internet sitelerinde görüntülediğiniz ve etkileşim kurduğunuz içerik (tüm reklamlar dahil), geldiğiniz noktaya sizi yönlendiren web sitesinin adresi ve diğer tıklama dizisi davranışları (görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar veya alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünler gibi) da dahil olmak üzere bilgi toplarız. Bu bilgilerin bir kısmı çerezler, web işaretçileri, gömülü web bağlantıları ve benzer teknolojilerle toplanır.
 • İşitsel verileriniz : Çağrı merkezi görüşmelerine ait ses kayıtları

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 3. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 4. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 7. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 8. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 9. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmes
 11. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmes
 12. Müşterilerin talep ve şikayetlerinin karşılanması
 13. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 14. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 15. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 16. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 17. Verilerin güncel tutulmasının hukuki yükümlülüğümüz olması nedeniyle iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması
 18. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 19. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Müşterilere ait kişisel veriler Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla ve kanunun 5. Maddesi uyarınca; 

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri gibi kanallar vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile sözlü, sesli, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, i kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, hukuk ofisine (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),

 • Banka, finans ve ödeme kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet ve mal tedarik ettiği tedarikçilere, yazılım firmasına, reklam ve danışmanlık firmasına, iş ortaklarımıza, (kargo ve servis süreçleri gibi) (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için değerli bir konudur. Şirketimiz kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Bu amaçla Şirketimiz, düzenli aralıklarla sızma testi uygulamakta, SSL sertifikası ile ödemelerinizin güvenliğini sağlamakta, erişim ve yetki kontrolleri yapılmakta, yazılımların güvenliğinin sağlanması için antivirüs programları kullanılmakta, siz müşterilerimizin verilerine erişim sağlamaya yetkilendirilen departmanlara/ personellere gerekli eğitimler verilmekte ve verilerin güncel tutulması için düzenli olarak siz müşterilerimizle iletişime geçilmektedir. 

Söz konusu bu taahhüt kapsamında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Sizlerin www.hpstore.com.tr  web sitesi üzerinde paylaştığı bilgilerin doğru ve güncel olması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında tarafımıza ait bir yükümlülükse de, sizlerin sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için doğru ve güncel bilgi verme noktasında sorumluluğunuz mevcuttur. Bu nedenle veri sorumlusu olarak gerek çağrı merkezi gerekse üyelik sistemi üzerinden güncelleme yapmanızın her zaman mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte; 

 • Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize iletebilir,
 • Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla HP Bilgisayar ve Baskı Teknolojleri Ltd. Şti. ye ait olan ancak verilerin işlenmesi ve korunması aşamasındaki yükümlül,üresmi iş ortağı sıfatıyla Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından whpstore.com.tr Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak info@hpstore.com.tr e posta adresi üzerinden bilgi alma, gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri iletebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                  : 0867098418600001

İnternet Adresi         : www.hpstore.com.tr

Telefon Numarası     : 0850 259 4747

E-Posta Adresi          : info@hpstore.com.tr

Adres                         : Şerifali Mah. Şehit Sk. No:16/1 Ümraniye/İstanbul

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Tungsten Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin www.hpstore.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.